Pogosta vprašanja

V: Ali boste podaljšali rok za prijave na Effie Slovenija 2023?
O: Ne, uradnega podaljšanja roka za prijavo ne bo. Vse prijave, ki jih želite vključiti v tekmo Effie Slovenija, je potrebno vnesti v prijavni portal in jih tudi zaključiti do 12. 09. 2023 do 23:59 (za zaključek je potrebno odgovoriti na vsa vprašanja in naložiti vso zahtevano gradivo, portal sicer ne omogoči zaključka prijave). To je pogoj, da je delo vključeno v tekmo Effie Slovenija 2023. Tekmovalna komisija bo vsa dela pregledala in vas pozvala k popravkom/dopolnitvi (vam za ta namen odklenila vaše že zaključeno delo), če bo opazila, da vaše delo krši katerega od razpisnih pogojev za izločitev. Rok za dopolnitev/popravke boste imeli do petka, 15. 09. , oziroma ponedeljka, 18. 09. , če boste morali popravljati tudi predstavitveni video. 

V: Ali so podatki, ki so navedeni v akcijah, zaupni?
O: Ocenjevano gradivo se obravnava strogo zaupno. Člani žirije so zavezani k popolni molčečnosti o presojanem gradivu, ki ga ne smejo posredovati nikomur ter so ga dolžni obravnavati in z njim ravnati primerno oznaki strogo zaupno. Načelo molčečnosti zavezuje tudi strokovnega/no direktorja/ico Effie Slovenija, predsednika/co Effie Slovenija in člana/ico SOO Effie Slovenija, ki je član/ica tekmovalne komisije. V javno objavo gredo izključno tiste akcije (lahko so brez podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi za zaupne), za katere prijavitelji podajo privolitev k javni objavi.

V: Ali lahko v pisni predstavitvi omenimo, da je kampanja potekala tudi v tujini in ali lahko v predstavitveni video vključimo TV oglas, ki je bil predvajan samo v tujini?
O: Prijavljene kampanje so lahko potekale hkrati na tujih trgih, vendar v prijavi za slovensko nagrado Effie velja samo tisti del kampanje, ki je potekal v Republiki Sloveniji, vsi predstavljeni rezultati pa se morajo nanašati izključno na območje Republike Slovenije. Potek kampanje v tujini lahko omenite v pisni predstavitvi, ne smete pa vključevati rezultatov iz tujine (v sekciji 4). V predstavitveni video ne vključujte kreativnih rešitev, ki niso potekale v Sloveniji, saj se morajo kreativne rešitve neposredno navezovati na strateške cilje in rezultate, ki ste jih izpostavili v pisni predstavitvi – v pisni prijavi pri rezultatih se morate omejiti na Slovenijo, torej tudi v kreativnem gradivu, ker se le-to nanaša na te iste cilje in rezultate.

V: Ali lahko v pisni predstavitvi priložimo .jpg grafa raziskave, v katerem so podobe logotipov konkurenčnih znamk in podobe embalaže našega produkta?
O: Ne. To je razlog za izločitev dela iz tekme. V prijavo pisne predstavitve ni dovoljeno vključiti kreativne ali slikovne elemente. Nikjer v prijavi pisne predstavitve kampanje ni dovoljeno prikazati kreativnih elementov (posnetki zaslonov družbenih omrežij, kakršnikoli slikovni elementi). V pisni predstavitvi so lahko kot grafični element prikazani le grafikoni in tabele s podatki. Te je dovoljeno predstaviti tudi v barvah, vendar brez vključevanja slikovnih elementov (kot na primer logotipi konkurenčnih znamk, slike produktov). Preverite vse razloge za izločitev tukaj: https://effie.si/effie-slovenija/razlogi-za-izlocitev/.

V: Ali lahko za nagrado Effie prijavimo tržno-komunikacijsko kampanjo, ki je potekala v razpisnem obdobju, merjenje opaženosti in razumevanje sporočila te kampanje pa je potekalo v mesecu po zaključku razpisnega obdobja?
O: V merjenju opaženosti in razumevanju sporočila ste spraševali po sporočilu, ki je bilo komunicirano v razpisanem obdobju, zato ocenjujemo, da je vaša tržno-komunikacijska kampanja primerna za prijavo na Effie, kljub temu, da je merjenje učinkovitosti potekalo po zaključku razpisnega obdobja. Ni pa dovoljeno, da bi v meritvah navajali podatke, ki naj bi dokazovali učinkovitost kampanje, nanašajoč se na čas po zaključku razpisnega obdobja.

V: Ali lahko oddamo prirejene različice pisne predstavitve brez zaupnih podatkov z nekaj dnevi zamude oz. če označimo odloženo odločitev, to posredujemo ob morebitni uvrstitvi v finale oz. v primeru nagrade?
O: K oddaji prirejene različice pisne prijave vas bomo pozvali po prvostopenjskem žiriranju (po 6. oktobru), če se boste uvrstili med finaliste. V prijavnem portalu boste na zelo podoben način kot ste sedaj prijavljali, odgovarjali na vprašanja, namenjena javni objavi, kamor boste vnašali prirejene odgovore (brez zaupnih podatkov). Teh vprašanj sedaj v prijavnem portalu še ne vidite. Lahko pa že sedaj označite, da želite objavo prirejene različice (torej brez zaupnih podatkov).

V: Ali pri ciljih že dodamo vire ali ne?
O: Ja, pri vsaki sekciji lahko navajate vire, pri rezultati pa so le-ti nujni.

V: Lahko celoten video podložimo z glasbo iz kampanje (torej glasbo, ki jo bo žirija slišala, ko bomo v videu prikazali TV oglas, bi uporabili tudi kot glasbeno podlago za cel film)?
O: Lahko, pod pogojem, da žiriji ne daje izkrivljene predstave o dejansko objavljenih oglasih.

V: Ali je kampanja, ki je potekala samo na enem komunikacijskem kanalu, primerna za prijavo na Effie?
O: Seveda! Utemeljite, zakaj ste se odločili le za en kanal in zakaj ste izbrali ravno ta kanal. Morda lahko v zvezi s tem prikažete tudi učinkovitost kljub (predvidoma) nižjemu medijskemu proračunu v primerjavi s kampanjami (vašimi ali konkurenčnimi), ki so potekale na dveh ali več kanalih.

V: Ali je treba 60-sekundni video oddati že sedaj, če ne – kdaj in koliko časa je takrat na voljo za produkcijo?
O: 3 min video se nujno oddaja ob prijavi, če ga ne naložite, vas prijavni portal ne spusti naprej, da bi zaključili prijavo, kar pomeni, da delo ne tekmuje. 1 min video pa se oddaja kasneje, ko/če postanete finalisti, torej po 13. oktobru, na voljo boste imeli kakšen mesec.

V: Veliko raziskav s katerimi bomo podprli dokaze o učinkovitosti kampanje imamo v angleškem jeziku, posledično so tudi grafi v angleščini.  Ali moramo prevajati besedilo grafov v slovenščino?
O: Ne, prevod v grafih ni potreben. Razpis nikjer izrecno ne prepoveduje rabe angleškega jezika. 

V: Pripravljamo predstavitvene videe in smo pred dilemo, ali se podatki/uspehi lahko vključijo v predstavitveni video? Ali se podatki interpretirajo samo opisno?
O: Vključevanje rezultatov (pa tudi logotipov in kreativnih gradiv konkurentov ter logotipov agencije) v predstavitveni video ni dovoljeno in je razlog za izločitev dela iz tekme. V 3-minutni predstavitveni video (do 4-minutni za dolgoročne), ki je namenjen žiriji, ne vključujte “obnove” vaše pisne predstavitve – žirija bo pred ogledom predstavitvenega  videa že prebrala vašo pisno predstavitev. Osredotočite se zgolj na prikaz primerov kreativnih rešitev kot jih je videla vaša publika. Če se bo vaše delo uvrstilo med finaliste, vas bomo pozvali k oddaji 1-minutnega videa, ki pa bo namenjen promociji (na zaključni prireditvi, v zborniku…) in lahko vsebuje tudi logotipe agencije, rezultate itd. 

V: V prijavnem portalu opažamo, da je štetje besed drugačno (višje) kot v wordovem dokumentu za pisno predstavitev kampanje. Videti je, kot da bi nove odstavke štel kot dodatno besedo. Ali moramo krajšati odgovore, saj nam v prijavnem portalu zaradi preseženega števila besed ne dovoli zaključiti prijavo?
O: Ne. Vaših odgovorov ne krajšajte, če v wordu ne presegajo dovoljenega števila besed. Ko kopirate besedilo iz worda v prijavni portal, naj bo besedilo brez oblikovanja (krepko, podčrtano, nadpisano itd.). V prijavni portal kopirajte golo besedilo, ki ga nato oblikujete/urednikujete v samem portalu. Le na tak način bo portal pravilno štel besede. Bodite tudi pozorni, da odstranite morebitne odvečne presledke, saj portal tri zaporedne presledke šteje kot besedo.

V: 50.000 EUR kot pogoj v nizkoproračunskih kampanjah je bruto ali neto strošek – kateri strošek s strani medijev naj se upošteva? 
O: Gre za neto strošek za medije in izvedbo. S strani medijev se upošteva neto strošek. 

V: Ali moramo že ob oddaji prijave v prijavnem portalu navesti dodatne zahteve za prijavo kampanje (CASE BACKGROUND, PODJETJA IN INDIVIDUALNE ZASLUGE, GRADIVA ZA JAVNO OBJAVO)?
O: Da, vse podatke je potrebno vnesti ob prijavi.

V: Kako dolgo je morala potekati tržno-komunikacijska kampanja, da jo lahko prijavimo v kategorijo Dolgoročna učinkovitost in uspešnost?
O: V kategorijo T) Dolgoročna učinkovitost in uspešnost lahko prijavite tržno-komunikacijske akcije, ki so potekale na ozemlju Republike Slovenije vsaj med 1. julijem 2020 in za celotno razpisno obdobje do 30 junija 2023. Pogoj za prijavo akcije v dolgoročno kategorijo je, da akcija izkazuje dolgoročno učinkovitost v celotnem obdobju 3 ali več let – tudi za tekoče leto (1.7.2022 – 30.6.2023). Za začetek trajanja akcije šteje katerakoli komunikacija do javnosti oz. ciljne skupine (lahko je npr. tudi novinarska konferenca). Dolgoročna tržno komunikacijska akcija, ki je sestavljena iz več zaporednih akcij, mora vsebovati dolgoročne skupne cilje, tako v strateškem kot tudi v kreativno izvedbenem smislu.   

V: Ali lahko prijavimo tržno-komunikacijske akcije, ki niso potekale samo na območju Republike Slovenije?
O: Lahko prijavite akcije, ki so potekale hkrati na tujih trgih, vendar v prijavi za slovensko nagrado Effie velja samo tisti del akcije, ki je potekal na področju Republike Slovenije. To pomeni, da morajo biti vsi podatki in rezultati v pisni prijavi vezani le na območje Republike Slovenije. 

V: Ali je smiselno na Effie prijaviti projekt, ki je v času padanja trga »samo« ohranil tržni delež oz. dosegel, da je bil padec manjši kot celoten trg? 
O: Če lahko dokažete, da velja takšen rezultat tržno-komunikacijske kampanje za uspeh v kategoriji, je akcija popolnoma primerna za prijavo na Effie. 

V: Ali se lahko pri pripravi predstavitvenega videa s kreativnimi rešitvami zgledujemo po predstavitvenih videih, objavljenih na Effie Worldwide spletni strani? Ali dovoljujejo slovenska Effie navodila za predstavitveni video manj kot tuja? Na primer: ali lahko v predstavitvenem videu omenimo, da se je prodaja manjšala, ali lahko pojasnimo ozadje ideje?
O: Effie je licenčna nagrada, zato Effie Slovenija v svojem tekmovalnem delu dosledno upošteva smernice Effie Worldwide inc. V javnih objavah nagrajenih kampanj v večini primerov po svetu niso predstavitveni videi, ki so bili namenjeni za žirijo (po navadi so dolgi 3 minute), ampak kratki promocijski videi (po navadi so dolgi cca 1 minuto), ki so namenjeni javni objavi, prikazu na podelitvah nagrad, v zborniku… in vključujejo tudi rezultate, logotipe itd. Pri pripravi predstavitvenega videa za žirijo v tekmi Effie Slovenija dosledno upoštevajte pogoje, kot so navedeni v razpisu Effie Slovenija (torej brez rezultatov – ne kvalitativnih, ne kvantitativnih).

V: Ali je lahko na ključnem vizualnem elementu kampanje logotip agencije?

O: Razpis Effie Slovenija 2023 izrecno prepoveduje omembo agencije in logotipa v katerihkoli vizualnih elementov – tako v predstavitvenem videu kot priloženih kreativnih rešitvah. 

V: Če nismo imeli plačanih oziroma naročenih objav v nekaterih medijih, so pa po posameznih kanalih povzemali naša sporočila za medije, ali lahko med komunikacijskimi točkami dotika označimo tudi te medije?
O: V kolikor objav v teh medijih niste naročili, jih ne morete označiti med komunikacijskimi točkami dotika. Predlagamo pa, da namesto tega označite PR. Lahko tudi med rezultati navedete število objav v medijih, ki so bile posledica izvajanja odnosov z javnostmi.

V: Ali mora biti pri navajanju ciljev pri vseh ciljih isto/poenoteno časovno obdobje v katerem merimo rezultate?
O: Ne, opazovano obdobje merjenja rezultatov je lahko pri vsakem cilju drugačno – dobrodošlo je, da pojasnite zakaj. Je pa nujno, da je opazovano obdobje enako pri cilju in rezultatu, ki se nanaša na točno ta cilj. 

V: Ali se lahko pri digitalni akciji kot rezultat v pisni predstavitvi vključijo izseki objav in komentarjev na Facebooku / YouTubu – ali se to že šteje za slikovni/kreativni material in ni dovoljeno?
O: Izseki objav in komentarjev na družbenih omrežjih se lahko kot dodatna argumentacija učinkovitosti akcije vključijo, vendar izključno v besedni obliki, ne smete vključevati slikovnih elementov. Dovoljeno je prepisati komentarje ljudi, ni pa dovoljeno vključevati posnetkov strani.
 
V: Ali kršimo pravila če kot vir poimensko navedemo raziskovalno agencijo, ki je hkrati tudi sodelujoče podjetje pri prijavi?
O:
Če v vaši prijavi pisne predstavitve akcije kot vir podatkov navajate raziskovalno agencijo (raziskovalno hišo), jo lahko navedete z imenom, tudi v primeru, ko je ta raziskovalna agencija (raziskovalna hiša) v obrazcu za prijavo in plačilo navedena kot sodelujoče podjetje. Z imenom lahko kot vir navajate tudi oglaševalca. Ni pa dovoljeno z imenom navajati kreativne/medijske/digitalne/PR… agencije.

Če med vprašanji in odgovori niste naši odgovora na vaše vprašanje ali dilemo, nam pišite na info@effie.si. Odgovore bomo objavili tukaj, da bodo v pomoč tudi drugim prijaviteljem.