Pravila

Za nagrado Effie Slovenija 2018 lahko prijavite tržno-komunikacijske akcije, ki so potekale v Sloveniji med 1. oktobrom 2016 in 1. oktobrom 2018. V medijih so se lahko pojavile že pred tem datumom, vendar je pogoj, da so bile objavljene tudi v razpisnem obdobju in imajo podatke o učinkovitosti za razpisno obdobje. Prijavitelji lahko ponovno prijavijo akcije, ki so že bile prijavljene za predhodne nagrade Effie, če so komunikacijske dejavnosti v okviru teh akcij potekale tudi med razpisanim obdobjem aktualnega razpisa za Effie Slovenija 2018 in ima prijavitelj na razpolago podatke, s katerimi dokazuje učinkovitost akcij v tekočem razpisnem obdobju.

V kategorijo N) Dolgoročna učinkovitost lahko prijavite tržno-komunikacijske akcije, ki so potekale v Sloveniji vsaj med 1. oktobrom 2015 in 1. oktobrom 2018. Pogoj za prijavo akcije v kategorijo N je, da akcija izkazuje dolgoročno učinkovitost v obdobju 3 ali več let.

Za nagrado Effie Slovenija 2018 se lahko poteguje prav vsaka ideja (ne glede na uporabljen tržno-komunikacijski kanal ali njihovo kombinacijo) pod pogojem, da je rezultate možno empirično dokazati. Effie nagrajuje ideje, ki delujejo!

Za kvalifikacijo na tekmovanje morajo biti vsi predstavljeni dokazi o učinkovitosti akcije opremljeni z virom raziskave oz. ustreznimi referencami. Vir so lahko podatki oglaševalca, agencijske raziskave ali raziskave raziskovalnih ustanov. Organizator lahko po potrebi preverja točnost podatkov pri navedenem viru. 

Posamezne akcije, ki jih je skupaj pripravljalo več podjetij (kreativne, medijske, PR, raziskovalne agencije, oglaševalci itd.), so lahko v posamezni kategoriji prijavljene samo enkrat. V primeru spora, ki ga vpletena podjetja ne morejo interno rešiti, prijava akcije ne bo sprejeta.

Posamezno akcijo lahko prijavite v le eno izdelčno ali storitveno kategorijo ter v več posebnih kategorijah (vendar le enkrat v isti kategoriji). Za vsako posamezno prijavo iste akcije v različnih kategorijah morate izpolniti ločeno prijavo in obvezno vsebinsko prilagoditi pisno prijavo glede na kategorijo v kateri prijavljate) ter plačati prijavnino za vsako posamezno prijavo.

Za nagrado Effie ne morejo tekmovati akcije, ki jim je Oglaševalsko razsodišče SOZ izreklo razsodbo o kršenju določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa.

Prijavitelji akcij, uvrščenih v drugi krog ocenjevanja, bodo akcije pred slovesno zaključno prireditvijo predstavili udeležencem Effie dneva učinkovitosti.

Akcijo prijavite na nagrado Effie Slovenija 2018 tako, da najkasneje do vključno 5. novembra 2018 do 12.00 oddate popolno prijavo in plačate prijavnino.

 

Razlogi za izločitev akcije iz tekmovanja

Akcije, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, bodo izločene, prijavnina pa ne bo vrnjena.

Prijavljene akcije bodo izločene iz tekmovanja, če:

  • Ne navajate virov. Predstavljeni dokazi o učinkovitosti akcije morajo biti opremljeni z virom raziskave oz. ustreznimi referencami. Vir so lahko podatki oglaševalca, agencijske raziskave ali raziskave raziskovalnih ustanov. Organizator lahko po potrebi preverja točnost podatkov pri navedenem viru. Vire morate navesti na vsaki posamezni strani v jasno ločeni nogi ali neposredno pri vsakem podatku, trditvi ali dokazu o učinkovitosti. Bodite (kolikor se da) natančni in jasni, navedite ime raziskave, izvajalca (razen v primeru, ko je izvajalec kreativna/medijska agencija, kjer v viru navajate “Raziskava/podatek agencije”) in obdobje (tudi kadar je vir agencija), na katerega se podatki iz vira nanašajo.
  • V prijavi pisne predstavitve akcije ali v kreativnem gradivu navajate imena agencij ali logotipe. Prav tako ne sme biti agencija nikjer kot vir navedena z imenom. Če je vir raziskave/podatka ta agencija, jo kot vir navajajte “Raziskava/podatek agencije”.
  • V prijavi pisne predstavitve akcije uporabite logotipe, kreativne ali slikovne elemente akcije. Nikjer v prijavi pisne predstavitve akcije ni dovoljena uporaba kreativnih elementov, izvzeti so le grafikoni in tabele s podatki, ki jih je dovoljeno predstaviti tudi v barvah. Besedilo mora biti v običajni črni pisavi Times New Roman, velikost pisave vsaj 11 pik. Priporočljiva je raba učinkov za lažje branje: oznake, oštevilčevanje, zamik vrstic, krepko, prazne vrstice itd.
  • Oddate nekakovostno besedilo ali besedilo, napisano na roke. Vsa besedila prijavljenih del morajo biti natipkana in v obliki, slovnično primerni za objavo. Preden prijavite akcijo, predajte besedilo v branje še komu drugemu, da za vami preveri črkovanje, slovnične in matematične napake, navajanje virov itd.
  • V predstavitveni video vključite rezultate. Primarni namen predstavitvenega videa je prikaz objavljenih kreativnih rešitev, rezultate vaše tržno-komunikacijske akcije predstavite izključno v pisni prijavi.
  • Ne upoštevate omejitve prostora. Pri pisanju besedil morajo avtorji upoštevati omejitev prostora.
  • Prijave ne bodo popolne oziroma vse rubrike pisne predstavitve akcije ne bodo izpolnjene. Izpolniti morate vsako rubriko pisne predstavitve akcije, ne puščajte neodgovorjenih rubrik, ne brišite vprašanj – če vprašanje ne zadeva vaše akcije (recimo, da niste uporabili znižanja cen ali podobno), to jasno napišite. 
  • Bodo v prijavo vključeni podatki o učinkovitosti, ki se nanašajo na čas po zaključku razpisnega obdobja. V prijavi smete navesti podatke, ki se nanašajo na čas pred razpisnim obdobjem, vendar zgolj kot pojasnilo konteksta in referenčnih točk rezultatov akcije v razpisnem obdobju. Navajanje podatkov, ki naj bi dokazovali učinkovitost akcije, nanašajo pa se na čas po zaključku razpisnega obdobja, ni dovoljeno. 
  • Akcija ni bila izvedena skladno z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Če je Oglaševalsko razsodišče pri Slovenski oglaševalski zbornici na podlagi prejete pritožbe razsodilo, da oglas/i v sklopu prijavljene akcije krši/jo določila Slovenskega oglaševalskega kodeksa, bo akcija iz tekmovanja izločena. 
  • Ste zamudili rok za prijavo ali niste plačali prijavnine. Akcijo morate prijaviti in poravnati prijavnino najkasneje do vključno 5. novembra 2018.