Kako prijaviti?

⇒ Prenesite Razpis Effie Slovenija. Pozorno ga preberite.

⇒ Prenesite in izpolnite Obrazec za prijavo in plačilo, Pisno predstavitev akcije (za kategorijo N obstaja ločena prijavnica), dodajte ključni vizualni element ter kreativno gradivo ter vse skupaj pošljite na naslov effie@soz.si.

⇒ Na podlagi oddane prijave vam posredujemo račun za prijavljene akcije.

⇒ Ko je transakcija uspešno opravljena, nas o tem obvestite.

Vsi materiali morajo biti posredovani elektronsko na effie@soz.si.


Kaj potrebujete za prijavo akcije?

Za uspešno prijavo potrebujete:

1. OBRAZEC ZA PRIJAVO IN PLAČILO, ki vključuje:

    ∗ avtorizacijo prijave z dovoljenjem za javno objavo pisne prijave v obsegu, ki ga dovoli prijavitelj;

    ∗ podatke o prijavljeni akciji s povzetkom pisne prijave akcije v največ 90 besedah ter izjavi o učinkovitosti vaše akcije v največ 80 znakih v slovenskem in v angleškem jeziku, ki ju lahko SOZ in Effie Worldwide, Inc. javno objavita;

    ∗ obrazec sodelujočih podjetij in posameznikov;

    ∗ podpisani in ožigosani obrazec za plačilo (nepodpisano verzijo oddate v wordu, podpisano in žigosano pa v pdf/jpg/png).

2. PISNA PREDSTAVITEV AKCIJE: za kategorijo N) Dolgoročna učinkovitost obstaja ločena prijavnica. Za vsako prijavljeno akcijo oddate dve ločeni in končni verziji prijave pisne predstavitve akcije:

    ∗ verzija za žirijo: polna prijava pisne predstavitve akcije v kateri so zaupne informacije označene z zvezdico (*), je namenjena izključno žiriji, obravnavana bo zaupno, podatki pa ne bodo objavljeni v javnih predstavitvah akcij;

    ∗ verzija za objavo (v Zborniku, na effie.si): izključno besedilna pisna predstavitev akcije, brez tabel, grafov in prilog, ki je lahko brez zaupnih podatkov, v obliki, slovnično primerni za objavo.

Prijavitelji imate možnost prepovedi javne objave vaše pisne predstavitve akcije v celoti – v tem primeru vam ni potrebno oddajati dveh verzij pisne predstavitve akcije ampak samo eno za žirijo.

3. KLJUČNI VIZUALNI ELEMENT AKCIJE: vsaki prijavljeni akciji je potrebno priložiti ključni vizualni element, ki bo uporabljen med drugim tudi v Zborniku, zato naj bo najboljše možne kakovosti. Pri prijavi v kategoriji N) Dolgoročna učinkovitost oddate 2 ali 3 ključne vizualne elemente, ki predstavljajo akcije v posameznih obdobjih.

4. KREATIVNO GRADIVO: hkrati s prijavo akcije se oddata

    ∗ do štiriminutni predstavitveni video (če prijavljate v kategoriji N) Dolgoročna učinkovitost, je lahko video dolg do 5 minut) in

    ∗ enominutni kratki predstavitveni video.

Popolno prijavo oddajte najkasneje do 5. novembra 2018 na effie@soz.si.


Obrazec sodelujočih podjetij in posameznikov

Informacije, ki jih boste oddali, so dokončne in se ne bodo mogle spremeniti. Edine dovoljene spremembe bodo popravki zaradi napačnega črkovanja ali navedbe dodatnega podjetja ali osebe, če že niste izpolnili dovoljenega števila navedb. Dovoljene spremembe boste lahko naredili najkasneje do 31. decembra 2018.

V obrazcu morate navesti vsaj enega oglaševalca in vsaj eno primarno agencijo (vodilna agencija, ki je največ prispevala pri tržno-komunikacijski akciji), primarni agenciji sta lahko največ dve, prav tako sta lahko oglaševalca največ dva.

Informacije iz obrazca sodelujočih podjetij in posameznikov se bodo javno objavljale (v sporočilih za medije, na spletnih mestih effie.si in effie.org, na družbenih omrežjih, v zborniku, na zaključni podelitvi nagrad itd.) na način, kot ga boste navedli v obrazcu.


Prijava pisne predstavitve akcije

Pisno prijavo sestavlja več rubrik z omejeno dolžino, ki vam omogočajo, da celostno predstavite akcijo. Pri izpolnjevanju obrazca pisne predstavitve akcije je potrebno dosledno upoštevati navodila o največjem obsegu prijave. Besedilo mora biti natipkano v običajni črni pisavi Times New Roman, velikost pisave vsaj 11 pik. Grafikone je dovoljeno predstaviti tudi v barvah.

Predstavljene dokaze o učinkovitosti opremite z virom raziskave oz. ustreznimi referencami. Nikjer v pisni prijavi ne navajajte imena agencij, niti pri navajanju virov. Izpolniti morate vsako rubriko pisne predstavitve akcije, ne puščajte neodgovorjenih rubrik, ne brišite vprašanj, če vprašanje ne zadeva vaše akcije, to jasno napišite. Kršitev teh pravil je razlog za izločitev akcije iz tekmovanja.

Prijavljena akcija bo objavljena, v kolikor ste v obrazcu za prijavo SOZ podali dovoljenje za objavo pisne prijave. Verzija za objavo bo izključno besedilna pisna predstavitev akcije, brez tabel, grafov in prilog, ki je lahko brez zaupnih podatkov, v obliki, slovnično primerni za objavo. Polna prijava pisne predstavitve akcije, v kateri so zaupne informacije označene z zvezdico (*), je namenjena izključno žiriji, obravnavana bo zaupno, podatki pa ne bodo objavljeni v javnih predstavitvah akcij.

V sklopu obrazca za prijavo in za plačilo podate podatke o prijavljeni akciji s povzetkom pisne prijave akcije v največ 90 besedah ter izjavi o učinkovitosti vaše akcije v največ 80 znakih v slovenskem in angleškem jeziku, ki ju lahko SOZ in Effie Worldwide, Inc. javno objavita. Pri povzetku pisne prijave si predstavljajte, da pišete dolg tweet, mini študijo primera ali »elevator speech«. Izjavo o učinkovitosti lahko pokažemo na zaključni prireditvi ali uporabimo za promocijske namene, namenjena pa je boljšemu razumevanju, zakaj si je vaša akcija zaslužila uvrstitev med finaliste ali celo nagrado Effie. To je priložnost, da predstavite uspeh vaše tržno-komunikacijske aktivnosti. Lahko se odločite, da izpostavite vaš najvidnejši rezultat, zakaj je bila vaša tržno-komunikacijska aktivnost učinkovita, kako je pomagala vaši blagovni znamki, morda izpostavite kakšno zanimivost, lekcijo ali zabavno ugotovitev.

Za prijavo akcije v kategoriji N) Dolgoročna učinkovitost obstaja ločena prijavnica pisne predstavitve akcije.


Oddaja kreativnega gradiva

Kreativno gradivo se ocenjuje na obeh stopnjah žiriranja. Kreativne rešitve ob prijavi oddate v obliki:

  1. do štiriminutnega predstavitvenega videa (če prijavljate v kategoriji N) Dolgoročna učinkovitost, je lahko video dolg do 5 minut) in
  2. do enominutnega kratkega predstavitvenega videa.

Predstavitveni video je namenjen predstavitvi akcij žiriji, kratki predstavitveni video pa javni predstavitvi akcij na spletni strani, na projekciji prijavljenih del in za nagrajene akcije na prireditvi s podelitvijo nagrad. Predstavitveni video in kratki predstavitveni video sta obvezni del prijav.

Predstavitveni video

Pri pripravi predstavitvenega videa imejte v mislih, da bo žirija pred ogledom videa že prebrala vašo pisno predstavitev akcije in bo poznala vaše izzive, cilje, strategijo in rezultate, zato se osredotočite na prikaz kreativnih rešitev. Predstavitveni video mora prikazati izključno tiste kreativne rešitve, s katerimi je bila realizirana vaša osnovna ideja tržno-komunikacijske akcije. Kreativni/komunikacijski elementi v predstavitvenem videu se morajo neposredno navezovati na strateške cilje in rezultate, ki ste jih izpostavili v pisni predstavitvi, in morajo biti enaki gradivu, objavljenem v medijih, v času poteka prijavljene akcije.

Prikažite, kako, kdaj in kje ste pritegnili ciljne javnosti in vključite vsaj en primer kreativne rešitve vsakega komunikacijskega kanala, ki ste ga navedli v pisni predstavitvi prijave. Ni vam potrebno vključevati kreativnih rešitev vseh komunikacijskih kanalov, ampak samo tiste, za katere ste v pisni predstavitvi navedli, da so ključno doprinesli k uspehu vaše akcije. Obvezani ste prikazati celotne kreativne/komunikacijske rešitve, razen tam, kjer je krajšanje nujno zaradi omejitve trajanje videa (dogodki, gverila itd.).

Predstavitveni video NE SME vključevati:

    ∗ rezultatov akcije (nedovoljeni primeri: na 1. mestu v kategoriji, 5-odstotno povečanje prodaje, 3.000 všečkov v samo 2 tednih in podobno; dovoljeni primeri: prodaja je strmo narasla, blagovni znamki je šlo bolje kot kadarkoli, blagovna znamka je imela eno boljših let),

    ∗ imen ali logotipov agencij,

    ∗ kreativnih gradiv konkurentov ter

    ∗ kreativnega gradiva, za katerega nimate avtorskih pravic (kot so glasba ali vizualne podobe, ki niso del vašega kreativnega gradiva).

V predstavitvenem videu lahko za namene boljše razlage prikazanih kreativnih rešitev uporabite različna orodja za urejanje, kot so glas pripovedovalca, besedilo itd., vendar imejte v mislih, da predstavitveni video ni video o vaši pisni predstavitvi akcije (na primer razlaga kreativne strategije); primarni namen predstavitvenega videa je prikaz ideje, na kateri je bila osnovana kreativna strategija in kreativnih rešitev, ki so bile javno objavljene.

Za kreativne rešitve, ki jih vključite v predstavitveni video, morate imeti dovoljenje za objavo: ne uporabljajte dodatne glasbe v ozadju vašega televizijskega oglasa, saj mora biti le-ta prikazan natanko takšen, kot je bil objavljen, ne prikazujte kreativnih rešitev konkurentov, ne uporabljajte glasbe ali vizualnih podob z namenom izkrivljene predstave o dejansko objavljenih oglasih, saj bi lahko s tem zavedli žirijo, lahko pa posnamete glasbo v ozadju prikaza tiskanih oglasov, saj je jasno, da tiskani oglasi niso bili objavljeni z glasbo v ozadju.

Če katerega od kreativnih elementov niste mogli primerno vključiti v predstavitveni video zaradi same narave in formata video zapisa, ga lahko izjemoma oddate posebej.

Kratki predstavitveni video

Za pripravo kratkega predstavitvenega videa veljajo iste zahteve kot za predstavitveni video s to razliko, da kratki predstavitveni video SME vključevati tudi:

    ∗ rezultate akcije ter

    ∗ imena oziroma logotipe agencij.

S prijavo akcije prijavitelj na SOZ in licencodajalca Effie Worldwide, Inc. prenaša pravico do javne objave, reprodukcije in prikazovanja kreativnega gradiva za izobraževalne namene in namene publicitete v sporočilih za medije, na spletni strani, na družbenih omrežjih, v Zborniku in na Zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad.

Tehnične zahteve oddaje kreativnega gradiva

Tehnične specifikacije – VIDEO  
Dolžina

Predstavitveni video: do max. 240 sekund (4 min.) oz. do max. 300 sekund (5 min.) za prijavo v kategoriji N

Kratki predstavitveni video: do max. 60 sekund (1 min.)

Razmerje slike 16:9 Widescreen
Ločljivost Full HD (1920 x 1080 px)
Frame rate 25 fps
Scan type Progressive
Video kodek h. 264 (min. 15 – max. 40 mbps)
Avdio kodek AAC (min. 160 kbps)
Kontejner MP4

Če vseh elementov vaše akcije niste mogli primerno vključiti v predstavitveni video, lahko izjemoma predstavitvenemu videu priložite tudi posamezne elemente:

Tehnične specifikacije – SLIKA  
Format JPEG
Barvni prostor (Color space) RGB
Ločljivost 300 dpi
Dimenzija Dolžina najdaljše stranice 420 mm
Tehnične specifikacije – AVDIO  
Avdio kodek Mp3
Bit rate Min. 250 kbps – priporočeno 320 kbps

Če je del vaše akcije (tudi) digitalno komuniciranje, ki ga niste mogli primerno vključiti v predstavitveni video, lahko kreativnemu gradivu priložite:

    ∗ spletno povezavo (URL naslov) ali

    ∗ predstavitveno sliko ali

    ∗ zajeto sliko video posnetka (ang. screenshot) v zaslonski resoluciji 300 dpi, 1920 x 1080 slikovnih pik.

Upoštevajte, da mora biti spletna povezava (URL naslov) javno dostopna in ne zahteva registracije ali prijave s posebnim uporabniškim imenom in geslom ali osebnega spletnega profila članov žirije.

Vsa kreativna gradiva poimenujete z imenom akcije in vrsto kreativnega gradiva (primer: Ime akcije_Kratki predstavitveni video.mp4). Povezavo s spletnim naslovom kjer ste naložili datoteke (weetransfer, dropbox ipd.) posredujte na effie@soz.si.

Tehnične specifikacije – POWERPOINT PREDSTAVITEV  
Ločljivost 300 dpi, 1920 x 1080 px
Dovoljeno število posameznih kreativnih rešitev do 8; za kategorijo N) Dolgoročna učinkovitost do 12

Oddaj kreativnega gradiva za kategorijo N) dolgoročna učinkovitost

Za oddajo kreativnega gradiva za kategorijo N veljajo enaka navodila kot za vse druge kategorije, s to razliko, da je največja dovoljena dolžina predstavitvenega videa 5 minut, dodatno pa morate upoštevati še:

    ∗ vključene kreativne rešitve morajo prikazati kontinuiteto izvedbenih kreativnih elementov;

    ∗ vključiti morate kreativne rešitve iz vsaj treh let dolgoročne tržno-komunikacijske akcije;

    ∗ jasno morate označiti, iz katerega leta so posamezne kreativne rešitve: v predstavitvenem videu ločite kreativne rešitve posameznih let na način, da naznanite kreativne rešitve za določeno leto z zapisom (zvočnim, pisnim ali slikovnim), še preden se prične predvajati; enako velja za oddajo kreativnih rešitev v obliki PowerPoint predstavitve; če ob prijavi oddajate posamezne kreativne rešitve, jih ob nalaganju v spletni prijavni sistem ločite po mapah (mape poimenujte z letom objave);

    ∗ k prijavi dolgoročne akcije morate priložiti 2 ali 3 ključne vizualne elemente akcije in ne le enega, kot to velja za vse druge kategorije.